Družina

Olga Herrmanová
vychovatelka ŠD 1
Telefon: 483 382 222, 737 236 949
Email: olga.herrmanova@zssmrzovka.cz
Martina Endlerová
vychovatelka ŠD 2
Telefon: 483 382 222, 737 236 951
Email: martina.endlerova@zssmrzovka.cz
Veronika Desenská
vychovatelka ŠD 3
Telefon: 483 382 222, 734 441 786
Email: veronika.desenska@zssmrzovka.cz
Marie Wernerová
vychovatelka ŠD 4
Telefon: 483 382 222, 731 408 666
Email: marie.wernerova@zssmrzovka.cz